Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

( Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. )

 1. Administrator danych osobowych :

NZOZ PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LEKARSKIEJ

ul. KOLEJOWA 11 62-510 KONIN

NIP 665-105-26-62

 1. Cele przetwarzania danych osobowych :

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności leczniczej, ochrony

zdrowia, świadczenia usług medycznych – w zakresie diagnostyki laboratoryjnej,

świadczenia innych usług medycznych, zarządzania usługami medycznymi w

NZOZ PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LEKARSKIEJ

 1. Udostępnianie danych:

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy

przepisów prawa.

 1. Profilowanie danych

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej

Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

– 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

– 30 lat gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników oraz w

przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca

roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

– 22 lata dane dotyczące dzieci do ukończenia 2 roku życia,

– 5 lat skierowania od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia

zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza

– 2 lata skierowania licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono

skierowanie w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu

niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie.

 1. Prawa pacjenta w zakresie przetwarzania danych osobowych:

prawo dostępu do swoich danych osobowych,

prawo ich sprostowania i uzupełnienia

– prawo do uzyskania informacji:

czy zbiór danych istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,

administratorze danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie

– celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,

– od kiedy dane są przetwarzane,

– sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub

kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

– prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody, gdy była wyrażona,

 1. Prawo do przenoszenia danych:

Dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w urządzeniach

i systemach informatycznych, przekazywanych w powszechnie używanym formacie

nadającym się do odczytu maszynowego( np. pdf., doc.) i nie obejmują żadnych

dokumentów w postaci papierowej. Dotyczy danych osobowych, które prowadzone są w

oparciu o zgodę Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych lub umowę, których stroną

jest pacjent. W celu uzyskania dokumentacji medycznej osoba upoważniona powinna

wystąpić do Administratora o jej udostępnienie.

 1. Prawo do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu

wobec przetwarzania danych

Prawa wyżej wymienione nie znajdują zastosowania wobec przetwarzania danych osobowych

w dokumentacji medycznej w związku z udzielaniem świadczeń medycznych.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia)

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust.2 lit. h, lit. i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

– Podstawę prawną przetwarzania w zakresie takich danych jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, płeć, PESEL stanowi: Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia)

– wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a NZOZ Pracownią Diagnostyki Lekarskiej (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia

– ochrona Pani/Pana żywotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej(art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia)

– cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NZOZ Pracownia Diagnostyki Lekarskiej lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Pani/Pana interesy lub Pani/Pana podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych(art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia)

– wykonanie obowiązku prawnego przed NZOZ Pracownią Diagnostyki Lekarskiej (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia)

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

-Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych,

-Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

– Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

-Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

-Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

-Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego;

– Ustawa o służbie medycyny pracy;

– Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

– Ustawa o publicznej służbie krwi;

– Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

– Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

– Ustawa o leczeniu niepłodności.

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie

stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

 

 

 

 

Dbamy o dane naszych klientów zgodnie z Rozporządzeniem RODO.